εκπαιδευτικά σενάρια ανακάλυψης

Η ομάδα eS+ σχεδιάζει και προτείνει για το σχολικό έτος 2014-2015 δραστηριότητες-σενάρια εισαγωγής σε βασικές έννοιες των μαθηματικών για την τάξη της Α΄ Γυμνασίου. Τα σενάρια στηρίζονται στην ερευνητική διαδικασία μάθησης και ενισχύουν την αλληλεπίδραση των διάφορων μαθημάτων και ειδικότερα μαθηματικών και πληροφορικής.

Περιληπτικά οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
  1. Διαθεματική προσέγγιση μαθηματικών εννοιών μέσω προβληματισμού, έρευνας και με τη βοήθεια υποστηρικτικού υλικού,
  2. Εισαγωγή της πληροφορικής και της αλγοριθμικής στις προτεινόμενες δράσεις,
  3. Μοντέλο κονστρουκτιβισμού και ομαδοσυνεργατικής παιδαγωγικής,
  4. Πειραματισμός, μοντελοποίηση, δημιουργία ερευνητικών πρωτοκόλλων και αλγορίθμων,
  5. Έμφαση στην αυτενέργεια και στον σχεδιασμό πειραμάτων (πρωτόκολλο),
  6. Χρήση λογισμικών προγραμματισμού (scratch) και εποπτικών μέσων (Geogebra, Excel).
  7. Χρήση νέων διαδραστικών εργαλείων (Arduino και makey-makey) αλλά και παραδοσιακών μέσων,
  8. Εύκολη προσαρμογή της δραστηριότητας στο επίπεδο του τμήματος και στις πρακτικές δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή),
  9. Φύλλο εργασίας μαθητών σε μορφή ιστορίας – κόμικ όπου θίγονται και άλλα θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα η/και σε σχέση με τα φιλολογικά μαθήματα
Επίσης, κάθε σενάριο εμπλέκει πολλές από τις προηγούμενες έννοιες της τρέχουσας χρονιάς και έτσι δημιουργεί ένα πλαίσιο εξάσκησης σε ενότητες περασμένων μαθημάτων.

Το κάθε σενάριο συνοδεύεται από τα απαραίτητα αρχεία (περιγραφή-φύλλο μαθητή-φύλλο καθηγητή-κόμικ-αρχεία ή σύνδεσμοι- scratch, και άλλα)
Αυτό το περιεχόμενο αναρτήθηκε στο γενικά και ετικέτα , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.